6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un geçici 8 inci maddesi kapsamında, belediyenin vergi borçlarına karşılık Hazineye devredilen belediye taşınmazlarının satış bedelinin, bütçe hesapları ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceği (Soru Cevap)


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.