Belediye Şirketleri Açısından Özellik Arz Eden Konular

5018 sayılı Kanun’un 11 inci maddesinde üst yöneticilerin, sorumlulukları altındaki kaynakları verimli kullanmaktan ve kayıp ve kötüye kullanımlarının önlenmesinden sorumlu oldukları belirtilmiştir. Yine aynı Kanun’un 3 üncü maddesinde kamuya ait gelirler ve alacaklar, kamu kaynakları arasında sayılmıştır.

Zaman aşımına uğrayan belediye gelirleri, tahakkuk zamanaşımı yönünden gelir, tahsil zamanaşımı yönünden ise alacak olarak kamu kaynağı niteliği taşımaktadır.

Dolayısıyla belediye başkanlarının, 5018 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi hükmü kapsamında, gelir ve alacakların kaybından ve verimsiz kullanımlarından sorumlu olacakları değerlendirmesi yapılabilir.

Ancak, aynı hükmün son fıkrasında, belediye başkanlarının bu sorumluluklarını harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri belirtilmiştir.

Bu çerçevede 5018 sayılı Kanun kapsamında fiilin yerine getirme sorumluluğu, görev tanımları açık belirlenmiş olmaları koşuluyla, alt kademedeki kamu görevlilerine bırakılmıştır.

Anılan Kanun hükümleri çerçevesinde belediye başkanlarını gelirlerin zamanaşımı yönünden sorumlu olmadıkları değerlendirilmektedir.

Ancak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’inci maddesinde belediye başkanlarına gelir ve alacakları takip ve tahsil görevi verilmiştir. 5393 sayılı Kanun, sorumluluğu 5018 sayılı Kanun hükümleri gibi dolaylı belirlememiştir. Haliyle belediye başkanları bu sorumluluklarını yine personel aracılığı ile yerine getirecek olsalar da, doğrudan verilen sorumluluk nedeni ile gelirlerin zamanaşımına uğramaması bakımından süreçleri kontrol etmeleri gerekecektir. Aksi durumun Sayıştay sorgularına konu edildiği görülmektedir.

Tahakkuk ve tahsil zamanaşımı bakımından mali dönem başları esas alındığından, belediye başkanlarının, hatalı işlem tespiti durumunda gerekli düzeltmeleri yapmaya zaman tanıyacak bir tarih olmak kaydıyla, dönem sonlarında tahakkuk ve tahsil zamanaşımlarına ilişkin risk raporları hazırlatarak incelemeleri, hem bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasına katkı sağlayacak, hem de olası Sayıştay sorgularında gereğinin yapıldığına ilişkin savunmaya esas olacaktır.

Malimevzuat.com