2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Belediyeler, 5393 sayılı Kanun’un 70’inci maddesi kapsamında, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usûllere göre şirket kurabilmektedirler.

Kanun’da belirtilen “mevzuatta belirtilen usullere göre” ifadesi ile kasdedilen mevzuat Türk Ticaret Kanunu’dur.

Dolayısı ile belediye şirketleri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi sermaye şirketleri olup, belediyelerin tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsız özel hukuk tüzel kişileridir.

Belediyelerin kurdukları veya ortak oldukları ticaret şirketlerine, kamu tüzel kişiliği kazandıran herhangi bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Bunun anlamı, belediye şirketlerine kamu tüzelkişiliğinden kaynaklanan herhangi bir yetki ya da ayrıcalık tanınmadığıdır. Belediye şirketleri bu anlamda özel hukuk hükümlerine tabidirler.

Belediye şirketlerinin, kamu iktisadi teşebbüsü olup olmadıklarına ilişkin olarak ise; kamu iktisadi teşebbüsü kavramı 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanmıştır. 233 sayılı KHK ya göre kamu iktisadi teşebbüsleri kavramı; iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşlarını kapsamaktadır.

Aynı KHK hükümlerine göre, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi teşebbüslerinin ortak özelliği sermayelerinin tamamının Devlete ait olmasıdır.

Belediyeler ise Devlet tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptirler. Dolayısı ile belediye şirketleri 233 sayılı KHK kapsamında yer almadıklarından KİT tanımı kapsamında da yer almamaktadırlar.

Malimevzuat.com