Belediye Şirketleri Açısından Özellik Arz Eden Konular

Malimevzuat.com Yayın Ekibi

Belediye taşınmazlarının envanter işlemleri, konuya ilişkin temel ikincil mevzuat olan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Belediye taşınmazlarının envanteri sürecinde yapılacak işlemler ve sorumluluklar bu Yönetmelik çerçevesinde açıklanacaktır.

1. Konuya İlişkin Kavramlar

Başlığımız “taşınmaz” ifadesini içermekle birlikte, konumuz sadece taşınmazları kapsamamakta, taşınmazlara ilişkin hakları da içermektedir.  Bu çerçevede, yönetmelik kapsamında olan taşınmaz ve hakların ne ifade ettiğini kısaca açıklayalım.

Taşınmaz kavramı; arazi, arsa, bina, yer altı ve yer üstü düzenlerini ifade etmektedir. Bu unsurlardan arsa, arazi ve bina kavramlarının izahına gerek olmadığı düşünülmekte; yer altı ve yer üstü düzenlemeleri mefhumu ise her türlü yol, köprü, baraj, tünel, bölme, sarnıç, iskele, hark ve benzeri yapıları ifade etmektedir. 

Hakların kapsamında yer alan sınırlı ayni hak kavramını anlamak için önce ayni hak nedir sorusunu cevaplayalım.

Ayni haklar; kişiye taşınmazlar üzerinde bazı yetkiler sunmaktadır ki bu yetkiler; kullanma, yararlanma ve/veya tasarrufta bulunma şeklinde sıralanabilir.

Bu yetkilerin tamamının (kullanma, yararlanma ve tasarrufta) bulunma) kullanılabildiği ayni hak türü mülkiyet hakkıdır. Tamamı olmamak üzere biri ya da bir kaçını kullanma yetkisi veren haklar ise sınırlı ayni haklar olarak ifade edilmektedir.

Bu yetkilerin özelliği, daha doğrusu kişisel haklardan farkı üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir olmalarıdır.  

Üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmeyi örnekle açıklayacak olursak; ayni hak türü olan mülkiyet hakkında taşınmaza tecavüzün önlenmesi herkese karşı ileri sürülebilecekken, bir kişisel hak olan alacaklarda bu hak yalnızca taraflar arasında ileri sürülebilecektir.

Sınırlı ayni hak türleri; irtifak hakkı, intifa hakkı, sükna hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, rehin hakları ve taşınmaz yükü şeklinde sıralanabilir.

Kişisel (nisbi) haklar ise tahsis ve kira ilişkisi gibi taraflar arasında ileri sürülebilen ve türleri ayni haklar gibi mevzuatta sıralanmamış haklardır. Ayni haklar örneğin irtifak hakkı, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebildiğinden tapu kayıtlarına konu olabilirken, kişisel haklar istisnai şerhler hariç tapu kayıtlarına konu olmamaktadır.

2. Hukuki Olarak Hangi Varlıkların Envantere Tabi Olacağı

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde taşınmazlardan ve haklardan Kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunanların kapsamda olduğu belirtilmiştir.

Maddede geçen mülkiyetinde olan taşınmazlar ifadesi sarih olmakla birlikte, kullanımında olan taşınmazlar ifadesinden ne anlaşılacağı yoruma açıktır. Bu nedenle Yönetmelik, bu ifadeyi açıklama ihtiyacı görmüş.

Hükümde, Kamu idarelerinin yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmaz ifadesinden; tapu kütüğünde üçüncü kişiler veya diğer kamu idareleri adına tescilli olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, kiralama, kullanma izni verilmesi ve tahsis gibi yollarla yönetim veya kullanım hakkı kamu idarelerine verilen taşınmazların anlaşılacağı belirtilmiş.

Yönetmelik bu açıklama ile hukuki olarak hangi taşınmazların kayda alınacağını da belirtmiş oluyor. Buna göre, bir taşınmazın belediye tarafından envantere tabi tutulması ve muhasebeleştirilmesi için, o taşınmaz üzerindeki zilyetliğin hukuki bir hakka dayanması gerekmekte. Dolayısıyla fiili işgal durumları gibi belediyelerce herhangi bir hukuki ilişkiye dayanmadan kullanılan taşınmazların kayıtlarında izlenmeyeceği değerlendirilmektedir.

3. Envantere Esas Olmak Üzere Yürütülecek Kayıt ve Kontrol İşlemleri

Kayıt ve kontrol işlemleri; dönem başında mevcut taşınmaz bilgilerine, dönem içerisinde edinilen ve elden çıkarılan taşınmazlar bilgilerinin ilave edilmesiyle, dönem sonu mevcutlarının miktar ve tutar olarak doğru ve güvenilir çıkarılması süreçlerini ifade ediyor.

Tüm idari işlemlerde olduğu gibi bu işlemlerin de belgeye dayanması gerektiği, Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

3.1. Kayıt Usulü

Yönetmelikte bir kayıt planı oluşturulmuş olup; bu planın tamamına yazımızın sonunda yer alan Tablo 1’de yer verilmiştir. Şimdi bütünlüğü sağlamak ve anlaşılırlığı kolaylaştırmak için temel başlıklara yer verelim;

 

Yönetmelik Ek 1: Kayıt Planı
Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar
Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar
Orta Malları
Genel Hizmet Alanları

 

Kayıt planı, taşınmazların cinsleri esas alınarak tasnif edilmesiyle oluşturulmuş.

Yönetmelik, kayıt planını bu şekilde oluşturduktan sonra 6 adet örnek form belirlemiş ve kayıt planında 4 lü sınıflandırmaya tabi tutulan taşınmazlar ile bu planda yer almayan sınırlı ayni hakların ve kişisel hakların hangisinin hangi forma kaydedileceğini belirlemiş.

Ayrıca, yine kayıt planı esas alınarak hangi taşınmazın hangi değer üzerinden kayıtlara alınacağı atıflarla belirlenmiş.

Özetle kayıt planı, taşınmazları cinslerine göre ayırıp, bu ayırım sayesinde hangi cinsin hangi forma kaydolacağını ve hangi değer üzerinden kayıtlara alınacağını düzenlemektedir.

3.2. Hangi Taşınmazın Hangi Forma Kaydolacağı

Kayıt Planındaki YeriHangi Forma Kaydolacağı
Tapuda Kayıtlı Olan TaşınmazlarEk 2’deki ‘Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu
Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar (Bunlardan sadece ekonomik olarak değerlendirmeye konu olanlar ile kamusal ihtiyaçlarda kullanılanlar kayıtlara alınır)Ek 3’teki Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu
Orta MallarıEk 4’teki ‘Orta Malları Formu
Genel Hizmet AlanlarıEk 5’teki ‘Genel Hizmet Alanları Formu
Tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullanım hakkı kaydı yapacak idareye verilen taşınmazlarEk 6’daki “Sınırlı Aynî Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu

3.3. İcmal Cetvelleri

Yukarıdaki tabloda belirtilen formlar, taşınmaz icmal cetvellerinin hazırlanmasında esas alınacaktır. Formları hazırlayan birimler, bu formları konsolide etmek üzere mali hizmetler birimine (müdürlüğü/daire başkanlığı) gönderecektir. Mali hizmetler biri mi de Ek 7’de yer alan örneğe uygun olarak icmal cetvelini oluşturacaktır.

İcmal cetvelinde yine kayıt planı esas alınacaktır ve her tür, bir satırda konsolide edilecektir. İcmal cetvellerinde taşınmazların adet, yüzölçümü ve değer toplamları yer alacaktır.

3.4. Taşınmazların Hangi Değerler Üzerinde Kayıtlara Alınacağı

Kayıt Planındaki YeriHangi Değerin Esas Alınacağı
Tapuda Kayıtlı Olan TaşınmazlarMaliyet bedeli üzerinden, bu taşınmazlardan maliyet bedeli belirlenemeyenler ise rayiç değerleri üzerinden
Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlardan;Maliyet ve rayiç bedeli belirlenemeyenler iz bedeli üzerinden
Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar (Bunlardan sadece ekonomik olarak değerlendirmeye konu olanlar ile kamusal ihtiyaçlarda kullanılanlar kayıtlara alınır)İz bedeli üzerinden
Orta Mallarıİz bedeli üzerinden
Genel Hizmet Alanlarıİz bedeli üzerinden

İz bedeli, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde; ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutar şeklinde tanımlanmıştır.

Dikkat edilmesi gereken husus, idarelere envanter ve değerleme yapmak üzere geçiş hükümleri ile 31/12/2017 tarihine kadar süre tanındığı, bu süreye kadar emlak vergisi değerleri üzerinden değerlemeye müsaade edildiği, ancak bu tarihten itibaren emlak vergisi değeri üzerinden değerleme yapılamayacağı; taşınmazların tabloda uyan durumlarına göre (5 inci madde) maliyet, rayiç ya da iz bedelleri üzerinden kayıtlara alınması gerektiğidir.

4. Cins Tashihi İşlemleri

Cins tashihi yani tür düzeltme işlemleri; taşınmazların mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklı olması durumunda, tapu kayıtlarında gerekli düzeltmelerin yaptırılmasını ifade etmekte.

Belediyeler, icmal ve muhasebe kayıtlarında taşınmazların mevcut kullanım şeklini esas alacaklar, kullanım şekli ile kayıtların örtüşmemesi durumunda fiili tespitlerini yaparak, Tapu İdaresi nezdinde gerekli düzeltmeleri yaptıracaklardır.

Yönetmelikte taşınmaz kayıt süreçlerinin kayıt planına, kayıt planlarının ise taşınmaz cinslerine dayandırıldığı düşünüldüğünde, cins tashihi işlemleri kayıtların doğruluğu açısından önem taşımaktadır.

5. Taşınmaz Kayıt ve Kontrol İşlemlerini Yürütecek Personelin Belirlenmesi ve Sorumlulukları

Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, harcama yetkilileri tarafından görevlendirilecek personele yaptırılabilecektir. Görevli birim ve personel; kayıtların mevzuata uygun tutulmasından ve hazır şekilde korunmasından; görev değişikliği durumunda gerekli devir teslimleri yapmaktan; ilgili harcama yetkilisine karşı sorumludurlar.

Makalemizin 3.2 nci maddesinde belirtilen formlar, idarelerin kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince hazırlanacaktır. Bu hizmeti belediyelerde emlak istimlak birimleri yürütmekte.

Sorumlular, kayıt planına göre oluşturulan bu formları, yukarıda da belirtildiği üzere, mali yılı takip eden ay sonuna kadar mali hizmetler birimine göndermekle yükümlüdürler.

Kayıtlara alınan her taşınmaz için taşınmaz numarası belirlenecektir ve taşınmazlara ilişkin işlemler, bu numara ile aynı adı taşıyan dosyalarda muhafaza edilecektir. Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde taşınmazların dosyasında, yapılan işlemin türüne göre hangi belgelerin bulunacağı belirtilmiş olup, taşınmaz işlemlerini yürüten personel/birim bu belgelerin hazır bulundurulmasından sorumlu olacaktır.

6. Envanter İşlemlerinin Tamamlanması

Dönem içerisinde yapılan fiili kontroller, değerleme, kayıt ve belgeleme süreçleri ile yıl sonunda oluşturulan formlar, mali hizmetler birimlerinde icmallere döküldükten sonra; zorlayıcı bir hüküm olmamakla birlikte dış kaynaklarla teyit edilecek (Örneğin tapu kayıtları ile icmallerin karşılaştırılması), daha sonra teyidi yapılan formlarla muhasebe kayıtlarının örtüşüp örtüşmediği kontrol edilecektir.

İcmallerle muhasebe kayıtlarının farklı olması durumunda, fiili durumun ne olduğu belirlenecek ve kayıtlar fiili duruma göre düzeltilecektir.

7. Ekler

Tablo 1: Kayıt Planı
1. Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar

 

 

1.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar

1.1.1. İdare Binaları

1.1.1.1. Hizmet Binaları

1.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.2.1. Anaokulları

1.1.2.2. İlköğretim Okulları

1.1.2.3. Ortaöğretim Okulları

1.1.2.4. Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksekokul Binaları

1.1.2.5. Mesleki Eğitim Merkezleri

1.1.3. Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.3.1. Sağlık Evleri

1.1.3.2. Sağlık Ocakları

1.1.3.3. Dispanserler

1.1.3.4. Hastaneler

1.1.3.5. Laboratuvarlar

1.1.3.6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri

1.1.3.7. Klinikler

1.1.3.8. Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri

1.1.4. Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.4.1. Yurt ve Pansiyonlar

1.1.4.2. Bakımevi ve Huzurevleri

1.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri

1.1.4.4. Misafirhaneler

1.1.4.5. Halk Eğitim Merkezi

1.1.4.6. Kurs Merkezleri

1.1.4.7. Kütüphaneler

1.1.4.8. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları

1.1.4.9. Sergi ve Fuar Alanları

1.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri

1.1.4.11. İbadet Yerleri

1.1.4.12. Eğitim ve Dinlenme Binaları

1.1.4.13. Düğün, Tören ve Konferans Salonları

1.1.4.14. Hayvanat Bahçeleri

1.1.4.15. Hayvan Barınakları

1.1.5. Spor Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.5.1. Spor Sahaları

1.1.5.2. Spor Salonları

1.1.5.3. Stadyumlar

1.1.5.4. Kortlar

1.1.5.5. Yarış Pistleri

1.1.5.6. Hipodromlar

1.1.6. Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.6.1. Turizm Kompleksi

1.1.6.2. Oteller

1.1.6.3. Tatil Köyleri

1.1.6.4. Moteller

1.1.6.5. Pansiyonlar

1.1.6.6. Kültür ve Eğlence Merkezleri

1.1.6.7. Kamping ve Günübirlik Alanları

1.1.6.8. İçmece ve Kaplıca Tesisleri

1.1.7. Konutlar

1.1.7.1. Kamu Konutları

1.1.7.2. Diğer Konutlar

1.1.8. Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri

1.1.8.1. Cezaevleri

1.1.8.2. Islahevleri

1.1.8.3. Madde Bağımlıları Islah Merkezleri

1.1.8.4. Tutukevleri

1.1.9. Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.9.1. Alışveriş ve İş Merkezleri

1.1.9.2. Büyük ve Çok Katlı Mağazalar

1.1.9.3. Market ve Süpermarketler

1.1.9.4. Restoranlar, Lokantalar

1.1.9.5. Dükkan ve İşyeri

1.1.10. Depolama Amaçlı Binalar

1.1.10.1. Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar

1.1.11. Tarihi ve Sanatsal Yapılar

1.1.11.1. Saraylar

1.1.11.2. Köşkler, Kasırlar

1.1.11.3. Medreseler ve Külliyeler

1.1.12. Sanayi ve Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.12.1. Fabrikalar

1.1.12.2. Atölyeler

1.1.12.3. İmalathaneler

1.1.12.4. Tersaneler

1.1.13. Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.14. Askeri Bina ve Tesisler

1.2. Arsalar

1.3. Araziler

1.3.1. Tarla

1.3.2. Bağ Bahçe

1.3.3. Çayır ve Otlaklar

1.3.4. Tarım Dışı Alanlar

1.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar

1.4. Ormanlar

1.5 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

1.5.1. Boru Hatları

1.5.2. Enerji Nakil Hatları

1.5.3. Su İsale Hatları

1.5.4. Kanalizasyon Hatları

1.5.5. Tüneller

1.5.6. Köprü ve Geçitler

1.5.6.1. Köprüler

1.5.6.2. Alt Geçitler

1.5.6.3. Üst Geçitler

1.5.7. Yollar

1.5.8. Sulama Kanalları

1.5.9. Kuyular

1.5.9.1. Su Kuyuları

1.5.9.2. Petrol ve Gaz Kuyuları

1.5.10. Baraj ve Göletler

1.5.10.1. Barajlar

1.5.10.2. Göller

1.5.10.3. Göletler

1.5.11. Hava Meydanları

1.5.12. Liman ve Rıhtımlar

1.5.13. İskeleler

1.5.14. Çekek Yerleri

1.5.15. Balıkçı Barınakları

1.5.16. Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları

1.5.16.1. Demiryolu Hatları ve İstasyonları

1.5.16.2. Metro Hatları ve İstasyonları

1.5.16.3. Tramvay Hatları ve İstasyonları

1.5.16.4. Teleferik Hatları ve İstasyonları

1.5.16.5. Telesiyej Hatları ve İstasyonları

1.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)

1.5.16.7. Duraklar

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19. Maden Ocakları

 

 

2.Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar

 

 

2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar

2.1.1. İdare Binaları

2.1.1.1. Hizmet Binaları

2.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.2.1. Anaokulları

2.1.2.2. İlköğretim Okulları

2.1.2.3. Ortaöğretim Okulları

2.1.2.4. Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksekokul Binaları

2.1.2.5. Mesleki Eğitim Merkezleri

2.1.3. Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.3.1. Sağlık Evleri

2.1.3.2. Sağlık Ocakları

2.1.3.3. Dispanserler

2.1.3.4. Hastaneler

2.1.3.5. Laboratuvarlar

2.1.3.6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri

2.1.3.7. Klinikler

2.1.3.8. Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri

2.1.4. Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.4.1. Yurt ve Pansiyonlar

2.1.4.2. Bakımevi ve Huzurevleri

2.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri

2.1.4.4. Misafirhaneler

2.1.4.5. Halk Eğitim Merkezi

2.1.4.6. Kurs Merkezleri

2.1.4.7. Kütüphaneler

2.1.4.8. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları

2.1.4.9. Sergi ve Fuar Alanları

2.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri

2.1.4.11. İbadet Yerleri

2.1.4.12. Eğitim ve Dinlenme Binaları

2.1.4.13. Düğün, Tören ve Konferans Salonları

2.1.4.14. Hayvanat Bahçeleri

2.1.4.15. Hayvan Barınakları

2.1.5. Spor Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.5.1. Spor Sahaları

2.1.5.2. Spor Salonları

2.1.5.3. Stadyumlar

2.1.5.4. Kortlar

2.1.5.5. Yarış Pistleri

2.1.5.6. Hipodromlar

2.1.6. Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.6.1. Turizm Kompleksi

2.1.6.2. Oteller

2.1.6.3. Tatil Köyleri

2.1.6.4. Moteller

2.1.6.5. Pansiyonlar

2.1.6.6. Kültür ve Eğlence Merkezleri

2.1.6.7. Kamping ve Günübirlik Alanları

2.1.6.8. İçmece ve Kaplıca Tesisleri

2.1.7. Konutlar

2.1.7.1. Kamu Konutları

2.1.7.2. Diğer Konutlar

2.1.8. Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri

2.1.8.1. Cezaevleri

2.1.8.2. Islahevleri

2.1.8.3. Madde Bağımlıları Islah Merkezleri

2.1.8.4. Tutukevleri

2.1.9. Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.9.1. Alışveriş ve İş Merkezleri

2.1.9.2. Büyük ve Çok Katlı Mağazalar

2.1.9.3. Market ve Süpermarketler

2.1.9.4. Restoranlar, Lokantalar

2.1.9.5. Dükkan ve İşyeri

2.1.10. Depolama Amaçlı Binalar

2.1.10.1. Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar

2.1.11. Tarihi ve Sanatsal Yapılar

2.1.11.1. Saraylar

2.1.11.2. Köşkler, Kasırlar

2.1.11.3. Medreseler ve Külliyeler

2.1.12. Sanayi ve Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.12.1. Fabrikalar

2.1.12.2. Atölyeler

2.1.12.3. İmalathaneler

2.1.12.4. Tersaneler

2.1.13. Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.14. Askeri Bina ve Tesisler

2.2.

2.3. Araziler

2.3.1. Tarla

2.3.2. Bağ Bahçe

2.3.3. Çayır ve Otlaklar

2.3.4. Tarım Dışı Alanlar

2.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar

2.4. Ormanlar

2.5. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

2.5.1. Boru Hatları

2.5.2. Enerji Nakil Hatları

2.5.3. Su İsale Hatları

2.5.4. Kanalizasyon Hatları

2.5.5. Tüneller

2.5.6. Köprü ve Geçitler

2.5.6.1. Köprüler

2.5.6.2. Alt Geçitler

2.5.6.3. Üst Geçitler

2.5.7. Yollar

2.5.8. Sulama Kanalları

2.5.9. Kuyular

2.5.9.1. Su Kuyuları

2.5.9.2. Petrol ve Gaz Kuyuları

2.5.10. Baraj ve Göletler

2.5.10.1. Barajlar

2.5.10.2. Göller

2.5.10.3. Göletler

2.5.11. Hava Meydanları

2.5.12. Liman ve Rıhtımlar

2.5.13. İskeleler

2.5.14. Çekek Yerleri

2.5.15. Balıkçı Barınakları

2.5.16. Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları

2.5.16.1. Demiryolu Hatları ve İstasyonları

2.5.16.2. Metro Hatları ve İstasyonları

2.5.16.3. Tramvay Hatları ve İstasyonları

2.5.16.4. Teleferik Hatları ve İstasyonları

2.5.16.5. Telesiyej Hatları ve İstasyonları

2.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)

2.5.16.7. Duraklar

2.5.17. Mendirekler ve Dalgakıranlar

2.5.18. Şamandıra, Dolfen ve Platformlar

2.5.19. Maden Ocakları

2.6. Dolgu Alanları

2.7. Kıyılar

 

3. Orta Malları

 

 

3.1. Meralar

3.2. Yaylaklar (Yaylalar)

3.3. Kışlaklar

3.4. Umumi Çayır ve Otlaklar

3.5. Harman Yerleri

3.6. Panayır Yeri

3.7. Sıvat ve Eyrek Yeri

3.8. Umuma Ait Çekek Yerleri

 

4. Genel Hizmet Alanları

 

4.1. Meydanlar

4.2. Parklar ve Yeşil Alanlar

4.3. Mesire Yerleri

4.4. Rekreasyon Alanları

4.5. Otoparklar

4.6. Pazar Yeri

4.7. Genel Mezarlıklar

4.8. Umuma Ait Binalar

 

 

 


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.