Belediye Şirketleri Açısından Özellik Arz Eden Konular

Belediye iştirakleri, belediyelerden ayrı bir özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olmakla birlikte, belediyelerin bu şirketlere karşı yapabilecekleri işlemler ya da tanıyabilecekleri ayrıcalıklar mevcuttur.

Tanınabilecek ayrıcalıklara ilişkin konular ilgili mevzuatında düzenlenmiştir.Değerlendirmemiz, tahsislerin belediye şirketlerine yapılabilmeleri bakımından muafiyet bulunup bulunmadığı olduğundan, diğer mevzuata değinilmeyerek, belediyelerin diğer tüzel kişiliklere taşınmaz tahsis yetkisi ile belediye şirketlerinin kapsamdaki yeri üzerinde durulacaktır.

Başlıkta geçen ücretli ya da ücretsiz tahsisten kasıt, taşınmazın kullandırılmasında ihale yapılmaması ve kiracılık ilişkisinin bulunmamasıdır.

Belediyelerin taşınmaz tahsislerini kimlere yapabilecekleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Hükme göre; belediyeler kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebileceklerdir.

Hükmün devamında ise; kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazların, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamayacağı ifade edilmiştir.

Hükümler değerlendirildiğinde, bir kamu kurumu ya da kuruluşu olmayan belediye şirketlerine taşınmaz tahsisi yapılamayacağı; ancak şirketlerin kamu kurum ve kuruluşlarına taşınmaz tahsisi yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Belediye şirketlerine taşınmaz tahsisi konusunda getirilen dolaylı bir istisna, büyükşehir belediyeleri iştirakleri içindir.

Buna göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26 ncı maddesinde; büyükşehir belediyeleri; hafriyat sahalarının, sosyal tesislerinin, büfe, otopark ve çay bahçelerinin işletilmesi hakkını ortak oldukları şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın, belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle devredebileceklerdir. Görüleceği üzere, adına tahsis denmese de, niteliği bakımından büyükşehir iştirakleri lehine ücretli tahsis istisnası getirildiği görülmektedir.

Malimevzuat.com