Belediye Şirketleri Açısından Özellik Arz Eden Konular

Belediyeler tarafından sıklıkla yapılan hatalardan birisi, ödenen tutarlara ilişkin KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağıdır.

Belediyelerde KDV hesaplarının hatalı kullanılması hususu Sayıştay tarafından da sıklıkla eleştirilmektedir.

Konunun anlaşılabilirliği açısından, KDV’nin indirim konusu yapılması ne anlama gelmekte önce onu açıklayalım.

Belediyeler teslim ettikleri mal ya da ifa etmiş oldukları hizmetler karşılığında tahsil ettikleri KDV’yi, 391 No.lu Hesaplanan Katma Değer Vergisi hesabında takip etmekte ve vergi dairelerine ödemektedirler.

391 No.lu hesapta toplanan KDV’ler saymanlıklara ödenmeden önce, belediyelerin ödemiş oldukları KDV’lerden indirim konusu yapılabilecekleri tutarları, 391 No.lu hesabın bakiyesinden düşmeleri gerekmektedir. Böylelikle tahsil edilen KDV’den ödenen KDV düşülerek, tahsil edilen net KDV bulunacak ve bu tutar saymanlıklara ödenecektir.

Belediyelerin ödemiş oldukları KDV, 191 No.lu İndirilecek Katma Değer Vergisi hesabında izlendiğinden, net tahsil edilen KDV’ye 391 No.lu hesabın bakiyesinden 191 No.lu hesabın bakiyesi düşülerek ulaşılacaktır.

391 No.lu hesabın bakiyesinin, 191 No.lu hesabın bakiyesinden fazla olması durumunda ödenecek KDV doğacak; tam tersi olması durumunda ise devreden KDV oluşacaktır. Devreden KDV, sonraki dönemlerde indirim konusu yapılmak üzere hesaplarda bekletilecektir.

Dolayısıyla KDV’nin indirim konusu yapılması demek, ilgili tutarın 191 No.lu hesaba kaydedilmesi demektedir.

Peki hangi tutarlar 191 No.lu İndirilecek KDV hesabına kaydedilebilecektir? Bu durum, ödenecek verginin doğru hesaplanması açısından önem taşımaktadır.

Şunu da belirtmek gerekir ki, belediyeler yaygın olarak kamu hizmeti ifa ettiklerinden ticari faaliyette bulunma oranları düşük olmakta, dolayısıyla hesaplanan KDV’nin tutarı çok yüksek olmamaktadır. Hal böyleyken üzerine bir de indirilecek KDV hesabına kaydedilmemesi gereken tutarların kaydedilmemesi, mali tablolarda devreden KDV tutarının yıllar itibariyle hatalı şekilde şişmesine neden olmaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 153 ve 154’üncü maddesinde, 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının niteliği ve işleyişi düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelere göre, bir bedel karşılığı satmak üzere üretilen mal veya hizmetin üretim girdisi olarak satın alınan mal veya hizmete ilişkin olarak ödenen Katma Değer Vergisi indirim konusu yapılarak bu hesaba kaydedilecektir.

Örnek vermek gerekirse, belediyenin bütçe içi işletme kurarak faaliyet gösterdiği restoranda yiyecek hazırlamak üzere satın aldığı manav ürünleri için ödediği KDV tutarları indirim konusu yapılabilecektir. Aynı şekilde, işletmesinde satmak üzere aldığı bilgisayarın KDV’si indirim konusu yapılabilecektir. Ancak belediye hizmetlerinde kullanmak üzere satın aldığı bilgisayarın KDV’si indirim konusu yapılamayacak, taşınırın maliyetine eklenerek muhasebeleştirilecektir.

Malimevzuat.com