2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Resmi Gazetede yayımlandı.

Esaslar, Sayıştay denetimine tabi kurumların, hangi defter, kayıt, belge ve bilgileri Sayıştaya sunacağını, verileri nasıl aktaracağını ve verilmesi süresini düzenlemekte.

Düzenleme kapsamında olan idareler hangileridir?

Düzenleme, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını; belediyeler ve il özel idareleri ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri; sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kurulmuş anonim ortaklıkları ve diğer kamu idarelerini; tüm bu sayılanların idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri ilgilendirmektedir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kapsamda yer almamaktadır.

Kamu idarelerinin Sayıştaya vereceği defter, bilgi ve belgeler nelerdir?

Usul ve esaslarda, sunulacak veriler dönem başında, dönem ortasında ve dönem sonunda verilecek bilgi ve belgeler olarak üçlü tasnife tabi tutulmuştur.

İdareler dönem başında; muhasebe birimlerini, muhasebe yetkililerinin adlarını, soyadlarını, unvanlarını ve elektronik posta adreslerini gösterir bilgi formunu ve kamu idaresi veya muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numaralarını gösterir bilgi formunu Sayıştaya sunacaklardır. İdareler aylık olarak ise, birleştirilmiş veriler defteri sunacaklardır.

İdarelerin hesap dönemi sonunda verecekleri defter, mali tablo ve belgeler ise: birleştirilmiş veriler defteri, geçici mizan, kesin mizan, mali tablolar, İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli (veya envanter defteri) olarak sayılmıştır.

Dikkat edileceği üzere, birleştirilmiş veriler defteri hem aylık hem de yıllık olarak sunulacak bilgi ve belgeler arasında sayılmıştır. Usul ve esaslara göre birleştirilmiş veriler defteri, yılbaşından itibaren ilgili ayın sonuna kadar bütün kayıtları içerecek şekilde düzenlenecektir. Dolayısı ile örneğin mart ayı için sunulacak birleştirilmiş veriler defteri, ocak ve şubat aylarını da içerecek şekilde düzenlenecektir. Dolayısı ile aralık ayı için sunulacak defter, tüm yılı kapsayacağından dönem sonu birleştirilmiş veriler defteri olacaktır.

Peki, birleştirilmiş veriler defteri nedir? Birleştirilmiş veriler defteri usul ve esaslarda, ilgili kamu idaresinin ürettiği, yevmiye defteri, kasa defteri, büyük defter ile muhasebeleştirme belgelerinde yer alan ve bu usul ve esaslara ekli tablolarda detayları belirlenen mali verileri içeren elektronik tablo veya tablolar şeklinde tanımlanmıştır.

Sayıştaya sunulacak ve Sayıştayın mali denetim süreci sonucunda görüş vereceği, dönem sonunda sunulması öngörülen mali tablolar; bilanço, faaliyet sonuçları tablosu (gelir tablosu/kâr-zarar tablosu) ve özkaynak değişim tablosundan oluşmaktadır.

Defter, mali tablo, belge ve bilgilerin verilme usulü ve Süresi

Yukarıda sayılmış olan veriler, yetkili ve sorumlu olanlar tarafından elektronik olarak imzalanarak web portal aracılığıyla Sayıştay Başkanlığına sunulacaktır. Denetim sürecinde görevli olan denetçilerin istemesi durumunda bu verilerin onaylı birer örneği ilgili denetçilere de verilecektir.

İşlemleri birden fazla muhasebe biriminde muhasebeleştirilen kamu idarelerine ait hesaplar, birleştirilerek sunulacaktır.

Kamu idarelerinden muhasebe işlemleri ortak bir bilişim sisteminde yürütülenlerin birleştirilmiş veriler defteri veya birleştirilmiş veriler defterini oluşturan elektronik tabloları, söz konusu bilişim sistemini yürüten kamu idaresi tarafından veri tabanı bağlantısı yöntemiyle Başkanlığa gönderilecektir. Bu kapsamdaki kamu idareleri tarafından, birleştirilmiş veriler defteri veya birleştirilmiş veriler defterini oluşturan elektronik tablolar ayrıca gönderilmeyecektir. (Genel bütçe kapsamındaki idareler için Hazine ve Maliye Bakanlığının verileri sunması örneğinde olduğu gibi.)

Hesap dönemi başında verilecek bilgiler ocak ayı sonuna kadar Sayıştaya gönderilecektir. Birleştirilmiş veriler defteri ise takip eden ayın sonuna kadar gönderilecektir.

Geçici mizan, kesin mizan, idare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli de yine ilgili mali yılı takip eden ocak ayının sonuna kadar Sayıştaya gönderilecektir.

Mali tablolar ise; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından mart ayının 15 ine kadar, şirketler tarafından nisan ayının sonuna kadar, diğer kamu idareleri tarafından şubat ayının sonuna kadar gönderilecektir.

Usul ve esasların ekleri https://bvas.sayistay.gov.tr/ adresinde yayımlanmaktadır.

Malimevzuat.com