Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin vergi dairelerince tahsiline ilişkin (GİB)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI   :B.07.1.GİB.0.02.66/6610-90      25/12/2009*……..

KONU:

 

 

……… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(……… Grup Müdürlüğü)

 

İlgi:     ……….. tarih ve ………… sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve ………. Belediye Başkanlığı adına tayin edilen 26/11/2009 tarihli ve 2092 sayılı özelge ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesinde, “Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması “İşyeri Açma İzni Harcına” tabidir.” hükmüne yer verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (c) fıkrasıyla gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek yetkisi belediyelere verilmiş bulunmaktadır.

10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinde, “Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.” denilmekte ve aynı Yönetmeliğin 13/04/2007 tarihli ve 26492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise, “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.” denilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin “İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenleneceği belirtilmektedir.

Buna göre, …….. Otelcilik A.Ş.’nin ….. ve….. Vakfından kiraladığı taşınmazda otelcilik faaliyetinde bulunması nedeniyle bu faaliyet ile ilgili olarak işyeri açma izni harcından muaf tutulması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.         

 

 

                                                                                                          Başkan a.


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.