Sayıştay Kararlarında (İlamlarında) Yer Alan Kamu Zararının, Müteselsil Sorumluluk Dikkate Alınarak Muhasebeleştirilmesi

Sayıştay Kararlarında (İlamlarında) Yer Alan Kamu Zararının, Müteselsil Sorumluluk Dikkate Alınarak MuhasebeleştirilmesiBilindiği üzere Sayıştay kararlarında yer alan kamu zararı, ilgili kamu görevlileri müteselsil sorumlu tutularak tazmin hükmüne bağlanmaktadır.

Dolayısıyla ilgili personel, kamu zararının tamamından birlikte sorumlu olmaktadır. Her bir personel alacağın tamamından sorumlu olacağından, bu alacaklar ilgili hesabın alt kodlarına, yani yardımcı defterlerine nasıl kaydedilecektir?

Her bir görevli için açılan alt koda alacağın tamamının yazılması durumunda, 140- Kişilerden Alacaklar hesabının bakiyesi, idarenin gerçek alacağından daha fazla olacaktır. Alacağın kişi sayısına bölünerek alt kodlara yazılması durumunda ise mali tablolara bakan ilgililer, hangi personelin ne kadar kişi borcundan sorumlu olacağını, ilgili dosyasına bakmadan anlayamayacaktır.

Konuya ilişkin mevzuatı belirterek, muhasebeleştirme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin kanaatimizi ortaya koyalım.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 111 inci maddesinde;

  • Sayıştay ve diğer mahkemelerce verilip ilgili dairelerden kuruma tebliğ olunan ilamlarda yer alan tutarların 140 Kişilerden Alacaklar Hesabında izleneceği,
  • Hesaplara alınan tutarlara ilişkin yevmiye tarih ve numarası ile miktarlarını gösteren bir liste düzenleneceği,
  • Listede gösterilen alacakların yardımcı defter kayıtlarında; ilamın tarihinin, numarasının, yılının ve adına tazmin hükmolunan sorumluların kimliklerinin belirtileceği,

İfade edilmiştir.

Madde hükümlerinden anlaşılacağı üzere, ilgili kamu idareleri tarafından Sayıştay ilamlarına ilişkin bilgileri içeren liste düzenlenecek; kamu zararından kaynaklı kişi borçları bu listeler yardımı ile takip ve tahsil edilecektir.

Yine listelerde yer alacan alacaklar ile yardımcı defter kayıtları uyumlu olacak; sorumlu personelin kimlik bilgilerine detay hesaplarda yer verilecektir.

Görüleceği üzere Yönetmelikte, ilamlarda yer alan tutarların, yardımcı hesaplar aracılığı ile kişi bazında mali tablolarda izleneceği belirtilirken, müteselsil sorumluluğun neden olabileceği mükerrer tutar kaydına bir çözüm yolu sunulmadığı görülmektedir.

Şüphesiz listelerde ve kişi borcu dosyalarında yer alacak açıklamalarla müteselsil sorumluğun takibi mümkün olacaktır ancak yukarıda da belirtildiği üzere tüm kamu zararı tutarının her bir personelin yardımcı hesabına tekrar tekrar yazılması 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı’nın sanal olarak artmasına ve gerçeği yansıtmamasına neden olacaktır.

Kamu zararının kişi sayısı dikkate alınarak bölüştürülmesi durumunda ise mali tablolar müteselsil sorumluluk konusunda bilgi sunmayacağından, tam açıklama ilkesini yerine getirilmemiş olacaktır.

Bu durumun çözümünün, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Mali raporlama” başlıklı 309 uncu maddesinde yer alan “Tablolardaki dipnotların ve açıklamaların, belirli bir olayın veya işlemin kamu idaresinin mali durumu ve faaliyetleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde yetersiz kalması halinde ilave açıklamalara yer verilir.” hükmü olduğu değerlendirilmekte.

Buna göre, ilamlarda yer alan ve müteselsil sorumluluk içeren kamu zararları, yardımcı hesaplara kişi sayısına bölünerek dağıtılacak; dağıtılan tutarlara ilişkin ilam numaraları belirtilerek bu ilamlara ilişkin müteselsil sorumlulukların ilgili personele ilişkin alt kodlara dağıtıldığı ancak ilgili dosyasında sorumluluğun gereklerinin takip edildiği açıklanacaktır.

Malimevzuat.com