26.01.2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile 2021 yılı kamu ihale eşik değer ve parasal limitleri ilan edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un 67’nci maddesi hükmü gereği, bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki gerçekleşen ÜFE oranında güncellenmektedir. Buna göre, bir önceki yılın tutarları %25,15 güncellenerek cari yılın limitleri belirlenmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler, genel bütçe kapsamındaki idarelerin mal ve hizmet alımları için 1.778.525,00 TL, genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerin mal ve hizmet alımları için 2.964.217,00 TL TL ve tüm idarelerin yapım işleri için 65.213.187,00 TL olarak belirlenmiştir.

Kanun’un 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen istisna uygulamasında kullanılacak limit tutarı 18.619.202,00 TL olarak belirlenmiştir.

(21f) Kanun’un 21 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen ve idarelerin pazarlık usulüyle yapabilecekleri alımların limitini belirleyen tutar 404.732,00 TL  olarak belirlenmiştir.

(22d) Kanun’un 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve idarelerin doğrudan temin yöntemiyle karşılayabilecekleri ihtiyaçlarının limitini belirleyen tutarlar, idarelerin büyükşehir sınırlarında olup olmamasına göre sırasıyla 121.405,00 TL ve 40.443,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

Karşılaştırmalı tablo ve Tebliğ’e aşağıda yer verilmiştir;

 

4734 SAYILIKAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRILMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

(2021 YILINA İLİŞKİN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER TABLOSU)

 

01.02.2020 – 31.01.2021

DÖNEMİ

01.02.2021 – 31.01.2022

DÖNEMİ

EŞİK DEĞERLER EŞİK DEĞERLER

Madde 8

8 / a 1.778.525 TL Mal/Hizmet Genel Bütçeli              2.225.824 TL
8 / b 2.964.217 TL Mal/Hizmet Diğer İdareler            3.709.717 TL
8 / c 65.213.187 TL Yapım İşleri                                       81.614.303 TL

 

PARASAL LİMİTLER PARASAL LİMİTLER
Madde 3 (g)
14.877.509 TL 18.619.509 TL

Madde 13 (b)

194.033 242.832
388.086 485.689
3.234.222 4.047.628

Madde 22 (f)

323.398 404.732

Madde 22 (d)

B.Ş.B. Sınırında Olan                              97.008 B.Ş.B. Sınırında Olan                             121.405
Diğer İdareler                                           32.316 Diğer İdareler                                            40.443

 

Madde 53 (j)/1

 

646.821  809.496
Madde 53 (j)/2

 

1.023.922 1.281.438
6.139 7.682
4.095.700 5.125.768
12.284 15.373
30.717.756 38.443.271
18.426 23.060
24.751 30.750

Madde 62 (h)

358.977 449.259

 

 

Tebliğe aşağıda yer verilmiştir:

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2021/1)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%25,15) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 14.877.509,-TL (Ondörtmilyonsekizyüzyetmiş yedibinbeşyüzdokuz Türk Lirası) 18.619.202,-TL (Onsekizmilyonaltıyüzondokuzbinikiyüziki Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 1.778.525,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişsekizbinbeşyüzyirmibeş Türk Lirası) 2.225.824,-TL (İkimilyonikiyüzyirmibeşbinsekizyüzyirmidört Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 2.964.217,-TL (İkimilyondokuzyüzaltmışdörtbinikiyüzonyedi Türk Lirası) 3.709.717,-TL (Üçmilyonyediyüzdokuzbinyediyüzonyedi Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 65.213.187,-TL (Altmışbeşmilyonikiyüzonüçbinyüzseksenyedi Türk Lirası) 81.614.303,-TL (Seksenbirmilyonaltıyüzondörtbinüçyüzüç Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 194.033,-TL (Yüzdoksandörtbinotuzüç Türk Lirası) 242.832,-TL (İkiyüzkırkikibinsekizyüzotuziki Türk Lirası), 388.086,-TL (Üçyüzseksensekizbinseksenaltı Türk Lirası) 485.689,-TL (Dörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuz Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen, 194.033,-TL (Yüzdoksandörtbinotuzüç Türk Lirası) 242.832,-TL (İkiyüzkırkikibinsekizyüzotuziki Türk Lirası), 388.086,-TL (Üçyüzseksensekizbinseksenaltı Türk Lirası) 485.689,-TL (Dörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuz Türk Lirası), 3.234.222,-TL (Üçmilyonikiyüzotuzdörtbinikiyüzyirmiiki Türk Lirası) 4.047.628,-TL (Dörtmilyonkırkyedibinaltıyüzyirmisekiz Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 388.086,-TL (Üçyüzseksensekizbinseksenaltı Türk Lirası) 485.689,-TL (Dörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuz Türk Lirası), 3.234.222,-TL (Üçmilyonikiyüzotuzdörtbinikiyüzyirmiiki Türk Lirası) 4.047.628,-TL (Dörtmilyonkırkyedibinaltıyüzyirmisekiz Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 323.398,-TL (Üçyüzyirmiüçbinüçyüz doksansekiz Türk Lirası) 404.732,-TL (Dörtyüzdörtbinyediyüzotuziki Türk Lirası),

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 97.008,-TL (Doksanyedibinsekiz Türk Lirası ) 121.405,-TL (Yüzyirmibirbindörtyüzbeş Türk Lirası), 32.316,-TL (Otuzikibinüçyüzonaltı Türk Lirası) 40.443,-TL (Kırkbindörtyüzkırküç Türk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 646.821,-TL (Altıyüzkırkaltıbinsekizyüzyirmibir Türk Lirası) 809.496,-TL (Sekizyüzdokuzbindörtyüzdoksanaltı Tük Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 1.023.922,-TL (Birmilyonyirmiüçbindokuzyüzyirmiki Türk Lirası) 1.281.438,-TL (Birmilyonikiyüzseksenbirbindörtyüzotuzsekiz Türk Lirası), 6.139,-TL (Altıbinyüzotuzdokuz Türk Lirası) 7.682,-TL (Yedibinaltıyüzsekseniki Türk Lirası), 4.095.700,-TL (Dörtmilyondoksanbeşbinyediyüz Türk Lirası) 5.125.768,-TL (Beşmilyonyüzyirmibeşbinyediyüzaltmışsekiz Türk Lirası), 12.284,-TL (Onikibinikiyüzseksendört Türk Lirası) 15.373,-TL (Onbeşbinüçyüzyetmişüç Türk Lirası), 30.717.756,-TL (Otuzmilyonyediyüzonyedibin yediyüzellialtı Türk Lirası) 38.443.271,-TL (Otuzsekizmilyondörtyüzkırküçbinikiyüzyetmişbir Türk Lirası), 18.426,-TL (Onsekizbindörtyüzyirmialtı Türk Lirası) 23.060,-TL (Yirmiüçbinaltmış Türk Lirası), 24.571,-TL (Yirmidört binbeşyüzyetmişbir Türk Lirası) 30.750,-TL (Otuzbinyediyüzelli Türk Lirası),

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 358.977,-TL (Üçyüzellisekizbindokuzyüz yetmişyedi Türk Lirası) 449.259,-TL (Dörtyüzkırkdokuzbinikiyüzellidokuz Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.