2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

2021 yılı Harcırah gündelik tutarları belirlendi. Buna göre 2020 tutarlarına göre yüzde 9,9 artış yapılmış oldu.

2021 Harcırah tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi H Cetveli (Yurtiçi Gündelikler) (TL)

 

A-a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcıları80,50
b)Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları73,50
B-Memur   ve Hizmetlilerden
a)Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)61,65
b)Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar57,55
c)Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar54,05
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar47,65
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar46,35

Buna göre, en yüksek gündelik miktarı 80,50 TL, en düşük gündelik miktarı ise 46,35 TL olarak belirlendi.

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminat 2021 Yılında Ne Kadar Olacak?

2021 yılı arazi tazminatları, kadro derecesi 1 ve 4 arasında olanlar içi (bu dereceler dahil) 18,90 TL; 5 ile 15 derece arasında olanlar için 18,25 TL olarak uygulanacak.

Arazi tazminatları kimlere ödenecektir? Başka bir deyişle, hangi görevlendirmeler için harcırah gündeliği yerine arazi tazminatı ödenecektir?

2021 yılı Harcırah Gündelik Tutarları - Bütçe H Cetveli

Kimlere arazi tazminatı ödeneceği hususu, Harcırah Kanunu’nun 50’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Anılan madde de sayılan görevliler, görev yaptıkları il (bölge teşkilatlanması durumunda il kavramı bölge olarak anlaşılacak) içinde arazide fiilen çalıştırıldıkları günler için arazi tazminatı alacaklardır. Ancak il dışında (bölge durumu burada da geçerli) görevlendirme durumunda arazi – meskun mahal ayrımı olmaksızın, arazi tazminatı değil gündelik ödenecektir.

Denetim elemanları 2021 yılında ne kadar harcırah alacak?

Harcırah Kanunu’nun 33 üncü maddesi hükmü gereği, müfettiş ve denetçiler ile Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip diğer memurlar için gündelik miktarı, belirlenen tutarın 1,3 katı olarak uygulanmaktadır.

Buna göre, bahsi geçen görevlilere uygulnacak gündelik tutarı 61,65 TL * 1,3 = 80,14 TL olacaktır. Konaklama hakedişi ise üst limit olarak 120 TL olarak uygulanacaktır.

Bu tutarlar ilgililerin denetim görevi ile görevlendirildikleri durumlarda uygulanacak olup, denetim elemanı unvanına sahip memurların, denetim dışı görevle mahal dışına gönderilmeleri durumunda, gündelikler ek gösterge ve derecelerine uygun tutarlar üzerinden uygulanacaktır.

Son 2 yıllık Dönemde Harcırahların Seyri

 2019 yılı Bütçe Kanunu ile harcırah tutarlarına zam yapılmamıştı. Yani bu yıl için 2018 yılı gündelik tutarları aynen uygulanmıştı. 2020 yılı harcırah gündelikleri ise yüzde 8 oranında artırılmıştı. 2021 yılındaki artışın yüzde 9,9 olduğu dikkate alındığında, son üç yıldaki kümülatif artışın yüzde 18,7 olduğu söylenebilir (108 * 1,099).

Buna, gündeliklerin yıllık ortalama yüzde 6 oranında artırıldığı anlamına gelir ki; yapılan artışların hem memur zam oranlarının hem de enflasyon oranlarının altında olduğu (ki zaten memur zam oranları enflasyona eşitlenmiş durumda) söylenebilir.

 

HARCIRAH KONUSUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI DURUMLAR

–      Sözleşmeli personele geçici ve sürekli görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği

6255 sayılı Harcırah Kanunu’nun 4 üncü maddesinde; Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara harcırah ödeneceği; ayrıca memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere ödeneceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla memur ya da hizmetli statüsünde olmayan sözleşmeli personel geçici görevlendirildiğinde kendilerine harcırah ödenecektir.

Sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu ödeneceğine ilişkin 6255 sayılı Kanun’da herhangi bir hüküm bulunmamakla beraber,  2020 ve 2021 yıllarını kapsayan ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Toplu Sözleşmede, sözleşmeli personele de (ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere) sürekli görev yolluğu ödeneceği hususu kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla idarelerde sözleşmeli olarak istihdam edilen personele de sürekli görev yolluğu ödenecektir.

Başlık konusu olmamakla birlikte, yukarıda yer verilen hükümlerden, 696 sayılı KHK kapsamında belediye şirketlerinde istihdam edilmekte olup, belediyede görevli işçilerin, görevlendirmeleri belediyelere tarafından yapılmak şartıyla geçici görev harcırahı alabileceği anlaşılmaktadır.

–    Başka yerde vekaleten görevlendirme ile geçici görevlendirme farkı

Geçici görevlendirmede kıstas memuriyet mahalli olup, memuriyet mahalli dışında görevlendirme söz konusudur. Süresi belli olmayan başka yerde vekaleten görevlendirmelerde ise görevlendirilen yer yeni görev mahalli sayılmaktadır. Vekaleten görevlendirmede geçici görev harcırahı değil, şartların sağlanması durumunda vekalet ücreti ödenmektedir.

– Kurumlarında, denetim elemanı unvanına sahip olmamakla birlikte, denetim ve inceleme göreviyle memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin durumu

Müfettiş, denetçi ya da kontrolör unvanına sahip olmamakla birlikte, görev onaylarında denetim, kontrol, soruşturma, ön inceleme vb. ifadeler bulunan personele de artırımlı yevmiye ödenecek midir?

Burada esas alınacak durum, görev onayı olmayıp, mevzuatta ilgili personelin denetim ve teftiş yetkisine haiz olup olmadığıdır. Yani artırımlı yevmiye uygulanabilmesi için ilgilinin denetim yetkisinin bulunması gerekmektedir. Bu yetkinin amir tarafından görev onayı ile verilmesi yeterli değildir.