2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Belediye Şirketleri Dâhil,  Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetede Yayımlandı.

Buna göre, belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, Tebliğ’de belirtilen verilerini istenildiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na göndermeye hazır halde tutmakla mükellef kılındı.

Sermaye konusunda dikkate edilmesi gereken husus, sadece bir belediyenin tek başına sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin değil, kamu idarelerinin toplamda yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin Tebliğ hükümlerine dahil olduğudur.

Bu şartı sağlamamakla birlikte, Sayıştay denetimine tabi olan diğer kamu şirketleri de Tebliğ kapsamında yer almaktadır.

Belediye Şirketlerince Gönderilecek Veriler Neleri Kapsıyor? 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilecek veriler mali ve mali olmayan veriler olarak ikiye ayrılmakta. 

Gönderilecek mali veriler; bilanço, gelir tablosu, sermaye bilgileri tablosu, yatırım ve finansman gerçekleşme tablosu ile yatırım ve finansman program tablosundan oluşmakta. (Son iki tablo belediye şirketleri açısından hazırlanmayacaktır.)

Mali olmayan veriler ise; personel tablosu, personel profili tablosu, yönetici profili tablosu; istihdam maliyetleri tablosu ve sözleşmeli personel tablosundan oluşmakta. 

Hazırlanan Tablolar Bakanlığa Ne Zaman Gönderilecektir? 

Tebliğ ekinde yer alan takvime göre, şirketlerden üç aylık ve yıllık gönderilecek veriler ile talep edilmesi halinde gönderilecek veriler istenmektedir. Belediye iştiraklerinin tabloları hazır bulundurarak istenildiği anda gönderilmek üzere bekletmeleri istenmektedir.

Verilerin Gönderilme Usulü ve Sorumluluk 

Tebliğin amacı, Kamu sermayesine sahip şirketlerin verilerinin konsolide edilerek raporlanması olduğundan ve şirketlerin tabi oldukları mevzuat ve dolayısıyla mali tabloları farklılaştığından; tabloların birbiri ile uyumlu hale getirilmesi için belirlenen esaslara uyulması gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, gönderilen verilerin muhasebe kayıtları ile uyumluluğunu denetleyebileceği belirtilerek; istenilen verilerin doğru ve zamanında gönderilmesinden şirket genel müdürlerinin sorumlu tutulduğu ifade edilmiştir. 

 

Tebliği’in tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.