Belediye Şirketleri Açısından Özellik Arz Eden Konular

140 Kişilerden Alacaklar hesabının işleyişi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 110, 111 ve 112 nci maddeleri ile düzenlenmiştir. Hesabın işleyişiyle birlikte kişi borçlarının takibinde hazırlanacak listeler, alacak bilgi fişi ve dosya düzenine ilişkin hükümlere de yer verilmiştir.

Buna göre, kişilerden alacaklar hesabına kaydedilen alacakların her biri için ayrı alacak izleme dosyası (kişi borcu dosyası) açılacaktır. Alacak izleme dosyalarının sıra numarası, alacakların hesaplara alındığı mali yıl ile başlayacak ve sonraki rakam birden başlayacak ve artarak devam edecektir. Örneğin 2021 yılında 96 alacak takip dosyası oluştuysa dosyaların sıra numarası bu yıl için 2021-1 den başlayıp 2021-96 ya kadar devam edecektir.

Alacak izleme dosyası sıra numaraları, aynı zamanda alacaklar hesabı defterinin sıra numarasını oluşturacaktır.

Kişi borcu takip işlemleri, bu alacak izleme dosyaları üzerinden yapılacaktır. Alacak sıra numaraları, alacağın tamamı takip edilene kadar kullanılacaktır. Kişi borçlarına ilişkin işletilen faizlerde aynı dosya üzerinden takip edileceğinden, faizlerin hesaplara kaydında da açıklamalarda yine aynı sıra numarası yer alacaktır.

Belirtmek gerekir ki, Sayıştay ilamlarında olduğu gibi müteselsil sorumluluk durumunda ilgili kişiler alacağın tamamından birlikte sorumlu olacaklarından ve alacağın tamamı ödenene kadar aynı alacak izleme dosyası sıra numarası üzerinden takip yapılacağından; bu sorumluluk türünde her bir kişi için ayrı sıra numarası kullanılmayacaktır. Zira alacak sıra numarası kişi bazında değil alacak bazında verilmektedir. İlgili kişilerin ayrımı, 140 Kişilerden Alacaklar hesabının yardımcı hesapları ile dosya detaylarındaki açıklamalarda takip edilecektir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar Sayıştay ilamları için de geçerli olmakla birlikte; Sayıştay ilamları için ilave düzenlemeler yapılmıştır.

Sayıştay ilamlarında yer alan kamu zararları ile ilgili olarak, ilamın idareye ulaşmasından önce bu tutarlarla ilgili hesaplara kayıt işlemi yapılmış olması durumunda; mükerrerlik oluşacağından ilam üzerine tekrar kayıt yapılamayacaktır.

Ancak önceki kayıtlar idari işleme dayandığından, ilamla birlikte kayıtların niteliği de değişmiş olacaktır. Bu nedenle önceki kayıtların Sayıştay ilamları ile ilişkilendirilmesi istenmektedir.

Bunun sebebi, önceki kayıtlar idari tasarrufa istinaden yapıldığından, Sayıştay kararı bulunmamış olsaydı ve şartlar oluştuysa yine idari tasarrufla kayıtlardan çıkarılabilecektir. Ancak ilamlarla kesişen bu tutarlar, önceden idari tasarrufla kayıtlara alınsalar da ilam kaldırılmadıkça artık idari tasarrufla kayıtlardan çıkarılamayacaklardır.

Bu nedenle Yönetmelikte, Sayıştay ilamları ile kesişen bu kayıtlar için liste düzenlenmesi istenmektedir. Daha önce hesaplara alınan tutarlar tahsil edilmiş olsa da yine listelerde gösterileceklerdir. Listelerde gösterilen alacakların yardımcı defter kayıtlarında; ilamın tarihi, numarası, yılı ve adına tazmin hükmolunan sorumluların kimlikleri belirtilecektir.

Listeler, ilam suretine bağlanacaktır. İlamda yer alan tutarın daha önce hesaplara alınan tutardan fazla olması durumunda; ilam tutarından bu miktar düşüldükten sonra arta kalan miktarlar yevmiye ve yardımcı defterlere kaydedilecektir.

Daha önce hesaplara alınan tutarların ilamlardan fazla olması durumunda nasıl bir işlem izleneceği Yönetmelikte açıklanmamakla birlikte, yetkide paralellik gereği ilamı aşan tutarlar için idari tasarrufa göre işlem yapılacağı değerlendirilmektedir.

Malimevzuat.com