Belediyelerde Müdürlük Kadrosuna Atamalarda Eski ve Yeni Ek Göstergelerden Hangisinin Dikkate Alınacağı

Belediyelerde Müdürlük Kadrosuna Atamalarda Eski ve Yeni Ek Göstergelerden Hangisinin Dikkate AlınacağıBilindiği üzere ek göstergeler, 657 sayılı Kanun’a tabi personelin aylıkları, sınıfları, görev unvanları ve aylık dereceleri esas alınarak, Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde tespit edilmiştir.

Memurların ek göstergeleri, memuriyetlerinin aynı sınıf ve unvanla devam edeceği varsayılırsa, yıllar itibariyle aylık derecelerine göre artış göstermektedir.

Ancak, kamu görevlilerinin atama suretiyle farklı sınıf ve unvanlar arasında geçiş yaptığı dikkate alındığında, bu geçişlerde ek gösterge nasıl tespit edilecektir?

657 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesinin (B) bendinde, ek göstergelerin, memurların ilgili kadrolarda bulundukları sürelerce uygulanacağı, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, yeni atanılan kadronun ek göstergesinin, eski kadronun ek göstergesinden fazla olması durumunda, yüksek olan ek göstergenin uygulanacağı açıktır.

Yeni atanılan kadronun ek göstergesinin, eski kadronun ek göstergesinden düşük olması durumunda ise, eski ek gösterge kazanılmış hak niteliğinde olmadığından, ödemelerde düşük olan ek gösterge esas alınacaktır. Ancak Kanun, bu kurala bir takım istisnalar getirmiştir. Bu istisna durumlarının mevcut olması durumunda, yeni atanılan ek gösterge daha düşükse, önceden uygulanmakta olan ek gösterge uygulanmaya devam edilecektir.

Kanun’un 43’üncü maddesi hükmü devamında; “Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.” istisnalarına yer verilmiştir.

Hüküm doğrultusunda, örneğin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bendinde yer alan 3600 ek göstergeye sahip büyükşehir ilçe müfettişinin 2200 ek göstergeli müdürlük kadrosuna atanması durumunda; ilgili personel hakkında 3600 ek gösterge uygulanmaya devam edilecektir.

Malimevzuat.com