Sayıştay 3. Dairesi, hem harcama yetkilisi hem de ihale yetkilisi olunan durumlarda kamu zararının belirlenmesine ilişkin önemli bir karar verdi.

Bilindiği üzere Sayıştay yargısında sorumlular, oluşan kamu zararından zincirleme ve ortaklaşa (müteselsil ve müştereken) sorumlu tutulmaktadır.

Konuyu hakediş çerçevesinde değerlendirecek olursak; bu sorumluluk biçimi her bir ödeme emrinde kişiler açısından tekrar tekrar dikkate alınarak belirlenmektedir. Zira her bir ödeme emri belgesinde harcama yetkilisi ya da gerçekleştirme görevlisi değişebilmektedir.

Ancak bazı kusurlu işlemler; tüm hakedişlere şümul olabilmektedir. Tüm hakedişleri etkileyecek kusurlu davranışı bulunan kamu görevlilerinin, sadece imzası bulunan hakedişlerden sorumlu tutulmaları; kamu zararının müşterek sorumluluk bakımından adil dağıtılmasına engel olacaktır.

Konuyu farazi şahıslar üzerinden örnekle açıklayacak olursak; bir belediyede gerçekleştirilen ve ihale sürecinde gerçekleşen kusur nedeniyle kamu zararına sebebiyet verilen iki hakediş ödemeli bir ihalede müdür Ahmet bey ihale onay belgesini imzalamış olsun. Ahmet Bey birinci düzenlenen hakedişe ilişkin düzenlenen ödeme emri belgesini de gerçekleştirme görevlisi İhsan Beyle birlikte imzalamış olsun.

Bu durumda birinci hakediş nedeniyle Ahmet Beyle ile birlikte İhsan Beyin sorumlu olacağı açıktır.

İkinci hakedişe ilişkin ödeme emri belgesini, yeni göreve başlayan müdüre Zeynep Hanım, İhsan beyle birlikte imzalamış olsun. Bu durumda ikinci hakedişten Zeynep Hanımla birlikte İhsan Bey sorumlu olacağı gibi; ihale onay belgesinde imzası bulunan Ahmet bey de bu ödeme emri belgesinden sorumlu olacaktır.

Ahmet Bey’in ikinci hakedişten sorumlu tutulmaması; Zeynep hanım ve İhsan Bey’i müşterek sorumluluk bakımından zarara uğratacağından; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 56 nci maddesi kapsamında yargılamanın iadesi şartları oluşabilecektir. 

Zira ihale onay belgesinde imzası bulunan ihale yetkilisinin, yukarıda da ifade edildiği üzere, sadece harcama yetkilisi olduğu ödeme emirlerinden sorumlu tutulması; imzası bulunmayan ödeme emirlerinde sorumluluğun eksik belirlenmesine neden olacaktır.

Sorumluluğun belirlenmesine ilişkin bu husus itiraz sebebi olabileceği gibi Sayıştay dairelerince re’sen gözetilmesi gerekmektedir.

Sayıştay’ın bu konuya örnek olacak şekilde, piyasa fiyat araştırmasının hatalı yapılması ve bu hatalı işleme rağmen ihale onayı verilmesi işlemine ilişkin karar verdiği görülmekte.

Sayıştay 3 üncü Dairesinin vermiş olduğu Kararı ile, konuya ilişkin eksikliğin giderilmesi amacıyla ilgili Denetçisinden ek sorgu düzenlemesini istediği görülmektedir.

Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ