Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesi hükmü gereği, yüklenicilerin işin bir kısmını alt yüklenicilere devretmesi durumunda, bu devirlerin idare tarafından onaylanmış olması ve iki firma ya da gerçek kişi arasındaki bu  ilişkinin sözleşmeye bağlanması gerekmektedir.

Bu sözleşmelerden kaynaklanan damga vergilerinden, idare ile yükleniciler arasında imzalanan sözleşmeler gibi, idarenin sorumluluğunun bulunup bulunmayacağını Sayıştay kararları çerçevesinde açıklayalım.