2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır.

Türk Medeni Kanunu’nun 396 ncı maddesinde Vesayet Organları olarak, Vesayet daireleri, Vasi ve Kayyımlık sayılmıştır. Yani Kayyım vesayet organlarından biridir.

Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır.

Kayyımın Görevleri Nelerdir?

1-Kendisine verilen işleri görmek

2-Bir Malvarlığını yönetmek

Kayyımlığın Türleri Nelerdir?

1-Temsil kayyımlığı

2-Yönetim kayyımlığı

3-İsteğe bağlı kayyımlık

Temsil Kayyımlığı Nedir?

Bir kimsenin belli bir işi görmek için görevlendirilmesi halinde, temsil kayyımlığı söz konusu olur. Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hâllerde ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atar:

– Ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda değilse,

– Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa,

– Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa.

Yönetim Kayyımlığı Nedir?

Vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan mallar için gereken önlemleri alır ve aşağıdaki hallerde bir yönetim kayyımı atar.

– Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse,

– Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, bir kişi malvarlığını kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden yoksunsa,

– Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerekli kılarsa,

– Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa,

– Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan para ve sair yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa.

İsteğe Bağlı Kayyımlık Nedir?

İsteğe bağlı kısıtlama sebeplerinden biri varsa, ergin bir kişiye kendi isteği üzerine bir kayyım atanabilir. Kişinin isteği üzerine atanacak kayyım, yönetim kayyımıdır. Yaşlılık, sakatlık, deneyimsizlik veya ağır hastalığı nedeniyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispatlayan kişi, kendi isteğiyle kayyım atanmasını isteyebilir.