Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu

Şirketin 2019 yılı faaliyet döneminin incelenmesinde, yönetim kurulu tarafından kabul edilerek uygulamaya konulan bütçesinin olmadığı tespit edilmiştir.

Bütçe, gelecek faaliyet dönemi için şirketin amaçlarına, hedeflerine ve politikalarına dayalı olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan kapsamlı planların parasal ve sayısal olarak ifade edildiği rapordur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yönetim Kurulunun “Görevler ve yetkiler” başlıklı  374’üncü maddesinde “Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulunun “Devredilemez görev ve yetkiler” başlıklı  375’inci maddesinde

ise  “ (1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: …

  1. c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal

planlama için gerekli düzenin kurulması…” hükümlerine yer verilmiştir.

Şirket bütçeleri, kuruluşun içinde bulunduğu şartlara göre karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda en uygun seçenekleri finansal olarak planlayan, şirket çalışmalarını disipline eden, finansal hedeflere ne derecede ulaşıldığını gösteren ve oluşabilecek finansal risklerin yönetilmesini sağlayan  önemli yönetim ve kontrol aracıdır. Bu nedenle, Şirketin finansal hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak üzere 6102 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri gereği yönetim kurulu tarafından Şirket bütçesinin kabul edilerek uygulamaya konulması gerekmektedir.