2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmelik hükümleriyle; uzaktan çalışma yapılamayacak işler, veri korumanın ve paylaşımının nasıl yapılacağı, uzaktan çalışma yöntemi gibi hususlar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesi kapsamında düzenlendi.

Yönetmelikte uzaktan çalışma; işçinin çalışmasını evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında ifa etmesi şeklinde tanımlanmakta ve uzaktan çalışma nedir sorusunun cevabı verilmiş olmakta. Tanımlamada geçen kritik nokta ise evde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yapılacak çalışmaların uzaktan çalışma sayılabilmesi için, sözleşmenin yazılı olarak yapılmış olması gerekmekte.

Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesinde Bulunması Gereken / Sözleşmeye Yazılması Gereken Hususlar Nelerdir?

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin 5 inci maddesine göre sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alması gerekmekte.

Çalışma mekânının düzenlenmesi, Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı, Üretim maliyetlerinin karşılanması

Çalışma mekanının düzenlenmesi, iş araçlarının kim tarafından karşılanacağının belirlenmesi takip eden dönemlerde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde önem arz etmektedir. Örneğin işçinin evinde zaten bilgisayar bulunduğu varsayımı ile işçinin PC sinin işte kullanılacağı varsayımı, iş davalarına maddi talep konusu yapılabilecektir. Dolayısıyla yazılı yapılacak sözleşmede bunların kararlaştırılması gerekecektir.

Yönetmelik hükümlerine göre, uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esastır. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilecektir.

İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilecektir.

İşçiye teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında saklanacaktır.

İş araçlarının listesi, iş sözleşmesi içerisinde veya sözleşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak düzenlenirse ayrıca yazılı belge düzenlenmesi gerekmeyecektir.

İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilecektir.

Uzaktan Çalışmada Çalışma Süresi ve Mesai Nasıl Belirlenecektir?

Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilecektir. Uzaktan çalışma yönteminde çalışma süreleri, günlük en fazla çalışılabilecek süre vb.  normal çalışma kurallarında farklı tutulmamıştır. Yani bu konuda genel kurallar geçerlidir.

Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecektir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

Mesainin işverenin yazılı talebine bağlanmış olması, uzaktan çalışmada mesai kavramının şekillenmesi açısından önem taşımaktadır. Zira ev ortamında fazla çalışma ile normal iş süresinin iç içe geçme riski, sonradan gerçekleşecek fazla çalışma iddialarında uyuşmazlıkları beraberinde getirebilecektir.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması

İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda personeli bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü tutulmuştur.

Dolayısıyla ev ortamında gerçekleşecek iş kazaları ile ilgili işverenin lehine düzenleme yapıldığı görülmektedir. Uzaktan çalışmada ev ortamı işyeri kapsamında sayılmamakta, işveren sadece eğitim, bilgilendirme, sağlık gözetimi ve sağlanan ekipmanlarla ilgili güvenlik tedbirlerini almakla sorumlu tutulmaktadır.

Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler

 Yönetmelikte tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacağı belirtilmiştir.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ


 

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.