2018 Yılında Uygulanacak Yeninden Değerleme Oranı Yüzde 14,47 Olarak Belirlendi

Sayıştay 8. Dairesi, 23.06.2020 tarih ve 181 No.lu Kararı ile avukatlara ve diğer kamu görevlilerine ödenen vekalet ücretlerinin, kümülatif gelir vergisi matrahına dahil edilmemesinin kamu zararına sebebiyet verdiğine hükmetti.

Kararda, personelin bir takvim yılı içerisinde elde ettiği gelirlerin gelir vergisine tabi olduğu; Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olmasının veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının bu durumu değiştirmeyeceği belirtilerek; vekalet ücretlerinin de değer ödemelere ilave edilerek gelir vergisi matrahı bulunması gerektiği ifade edilmiştir.

İlgili Sayıştay Kararına ulaşmak için tıklayınız

Malimevzuat.com