Sayıştay 8. Dairesi 23.06.2020 Tarih ve 181 No.lu Karar

Belediyede görevli avukatlara ve diğer personele yapılan vekalet ücreti ödemesinin kümülatif gelir vergisi matrahına dâhil edilmemesi sonucu gelir vergisinin eksik hesaplanması konusuna ilişkin olarak;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesi: “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” hükmündedir.

Aynı Kanunun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61’inci maddesinde:

“Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” Hükmü yer alırken,

Anılan Kanunun “Esas Tarife” başlıklı 103 üncü maddesinde ise:

“Gelir vergisine tabi gelirler;

8.800 TL’ye (14.800TL.) kadar % 15

22.000 TL’nin (34.000TL.) 8.800 TL’si (14.800TL.) için 1.320 TL (2.220TL.), fazlası % 20

50.000 TL’nin (80.000TL.) 22.000 TL’si (34.000TL.) için 3.960 TL (6.060TL.) (ücret gelirlerinde 76.200 TL’nin (110.000 TL.) 22.000 TL’si (30.000 TL.) için 3.960 TL (5.350 TL.), fazlası % 27

50.000 TL’den (80.000 TL.) fazlasının 50.000 TL’si (80.000 TL.) için 11.520 TL (18.480 TL.) (ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL.), fazlası % 35

oranında vergilendirilir.”

Denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanırken, bir ücret kazancı sahibinin bir yıl içerisinde elde ettiği tüm ücret gelirleri toplanacak ve belirtilen vergi dilimleri çerçevesinde gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. Ancak, yapılan incelemede Belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde çalışan avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinin gelir vergisi matrahına dâhil edilmediği ve bu nedenle gelir vergisinin eksik hesaplandığı tespit edilmiştir. Yasal düzenlemeye göre vergi dilimi ile vergi oranının ilgili aydaki gelir vergisine tabi tüm gelirlerin toplamına göre belirlenmesi gerekmektedir.Her ne kadar sorumluların yapmış oldukları savunmalarında kamu zararının ilgili personelden tahsil edileceği belirtilmiş olsa da, kamu zararının tahsilatına ilişkin herhangi bir belge gönderilmediği için söz konusu kamu zararı ortadan kalkmamıştır.

Bu itibarla, Belediyede görevli avukatlara ve diğer personele yapılan vekalet ücreti ödemesinin kümülatif gelir vergisi matrahına dâhil edilmemesi sonucu gelir vergisinin eksik hesaplanması nedeniyle oluşan toplam ……………… TL tutarındaki kamu zararının;

……………. TL’sinin Harcama Yetkilisi ……………… ile Gerçekleştirme Görevlisi ……………

……………….. TL’sinin Harcama Yetkilisi ………………….. ile Muhasebe Yetkilisi ……………………Müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine oy birliğiyle karar verildi.